rádiové diaľkové ovládanie pre žeriavy a stroje, komponenty giovenzana, anemometer, iedelectronics, snímač vetra, rýchlosti
Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
d i a ľ k o v é  o v l á d a n i e  p r e  ž e r i a v y  a  s t r o j e
-     s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a 
  
            -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a     

k o m p o n e n t y  p r e  ž e r i a v y  a  s t r o j e
Komplexná starostlivosť o ovládanie Vášho žeriava a stroja