Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
mobil : 0915 783 126 - Roman Koteles
mobil : 0905 373 815 - Pavel Dvořák

email : rrcservis@gmail.com
d i a ľ k o v é  o v l á d a n i e  p r e  ž e r i a v y  a  s t r o j e
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
RRC Servis s.r.o.
A.Dvořáka 387/1
934 01 Levice

IČO 36552003
DIČ 2020157865
   IČ DPH  SK2020157865
aktuálné informácie

typy ovládania
__________________
tlačítkové ovladače

TM70/1 a 2

TM70-EX
__________________
joystikové ovládače

i-KONTROL
__________________
prijímače
__________________
schémy zapojenia

TM70/1 a 2
__________________
náhradné diely

tlačítková verzia
__________________
na stiahnutie

fotogaléria

servisný manuál

kontakt

referencie